Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveringen van artikelen die aan MEDIOR worden opgedragen of met haar worden overeengekomen.
  Het doen van bestellingen of het geven van een opdracht houdt erkenning van deze voorwaarden in.
 2. Alle aanbiedingen en leveringstijden zijn vrijblijvend. Bestellingen of opdrachten zijn voor MEDIOR slechts bindend, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door MEDIOR zijn bevestigd.
  Overschrijding van leveringstijd kan nooit aanleiding geven tot annulering van de order of tot aanspraak op schadevergoeding.
  Alle door MEDIOR verzonden goederen reizen voor risico van de afnemer.
 3. Klachten kunnen slechts voor behandeling in aanmerking komen, wanneer deze worden ingezonden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming. Retourzendingen dienen franco huis te geschieden.
  Geen enkel geschilpunt ten aanzien van de aard en de hoeveelheid der gekochte goederen kan aan de afnemer het recht verlenen het geleverde te weigeren, de order te annuleren, of de betaling te weigeren of op te schorten.
 4. Heeft MEDIOR een opdracht schriftelijk aanvaard en bevestigd, dan beschouwt zij de overeengekomen of ten tijde van de levering geldende prijs als bindend.
 5. De facturen van MEDIOR zijn betaalbaar uiterlijk dertig dagen na factuurdatum. Alle rekeningen zijn te vereffenen in Neerpelt.
  Betalingen geschieden ten kantore van MEDIOR of door overmaking op de bankrekening van MEDIOR.
  Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het factuurbedrag met een minimum aan 25 Euro. Elke vertraging in de betaling brengt een verwijlintrest mede vanaf de vervaldag en berekend op de basis van de rentevoet, ons aangerekend door onze financiële instellingen en zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Alle kosten veroorzaakt door wanbetaling vallen ten laste van de debiteuren.
 6. De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot het tijdstip waarop de desbetreffende rekeningen geheel voldaan zijn.
 7. De goederen van MEDIOR worden verkocht zonder enige garantie of verantwoordelijkheid voor zichtbare en/of verborgen gebreken, noch voor daaruit ontstane schade of ongevallen aan personen en/of zaken.
 8. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.